EU funding

Užsienio šalių orlaivių komponentų technine priežiūra rūpinsis lietuviai

 

Įmonė pradėjo įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „UAB „BALTIC maintenance“ pardavimų didinimas užsienio rinkose“.
Projekto Nr.  03.2.1-LVPA-K-801-02-0333.
Projekto tikslas: Skverbtis į naujas ir plėsti esamas eksporto rinkas.
Projekto uždavinys: Dalyvauti tarptautinėse užsienio parodose, siekiant padidinti įmonės eksportą.
Projekto pradžia: 2016 m. spalio mėn.
Projekto pabaiga: 2018 m. birželio mėn.
Projekto vertė 86 253 EUR. Europos regioninės plėtros fondas finansuoja pusę šios sumos.

Projekto santrauka:
UAB „Baltic maintenance“ numačiusi aktyvią teikiamų paslaugų eksporto skatinimo politiką įgyvendinti vykdant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą.
Įmonė dalyvaudama tarptautinėse parodose ir taikydama efektyvias rinkodaros priemones, suras naujus klientus, partnerius ir tiekėjus, užmegs ilgalaikius ryšius. Tai lems įmonės žinomumo ir paslaugų poreikio didėjimą, ženklų eksporto augimą, teigiamą ekonominį efektą. Įmonės potencialas, patirtis, aukšta paslaugų kokybė ir konkurencingos kainos sudaro tam palankias sąlygas.
Projektas įgyvendinamas tiek ES teritorijos ribose, tiek už ES teritorijos ribų.
Gavusi ES paramą, įmonė praplės parodų, kuriose dalyvaus, ratą.
Be ES paramos pasirengimas eksporto plėtrai truktų ilgiau.


 

Lithuanians will take care of the maintenance of foreign aircraft components

 

The company launched the project “Raising Sales of UAB 'BALTIC Maintenance' in Foreign Markets" co-financed by the European Union Structural Funds.
Project No. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0333.
Goal of the project: To penetrate new and to expand existing export markets.
Objective of the project: To participate in international exhibitions so that to increase exports of the company.
Project start: October 2016
Project completion: June 2018
Project value: EUR 86,253. The European Regional Development Fund will finance half of this amount.

Brief description of the project:
UAB “Baltic maintenance" is planning to run an active policy of promoting the exports of services rendered in the framework of the project co-financed by the European Union Structural Funds.
Through participation in international exhibitions and by means of effective marketing tools, the company will find new customers, partners and suppliers, establish long-term relationships. This should increase the company's reputation and demand of its services, lead to a significant growth of exports and a positive economic effect. The company's potential, expertise, high quality of services and competitive prices provide a favourable environment therefore.
The project is to be implemented both within the EU and outside of it.
With the EU support, the company will be able enlarge the number of exhibitions to be attended.
Without EU support, preparations for export marketing activities would take longer.

Customers
Partners